1 மூடி தேங்காயும் 1/4 கப் ரவை இருந்தா நாவில் கரையும் ஸ்வீட் இப்பவே செய்து அசத்துங்க.

1 மூடி தேங்காயும் 1/4 கப் ரவை இருந்தா நாவில் கரையும் ஸ்வீட் இப்பவே செய்து அசத்துங்க.

Author: admin