இன்றைய சிறப்பு

•சிறுவர் நாள் (நைஜீரியா)
•அன்னையர் நாள் (பொலீவியா)
•அடிமை ஒழிப்பு நாள் (குவாதலூப்பே, செயிண்ட்-பார்த்தலெமி, சென் மார்ட்டின்)