அழிந்து வரும் ஆப்பிள் கலை

ஜப்பானியர்கள் உருவாக்கும் ‘மோஜி ரிங்கோ’ ஆப்பிள்கள் உலக அளவில் பிரபலமானவை. ஆப்பிள் மரங்கள் பூத்து, காய்கள் உருவாக ஆரம்பித்தவுடன் பிளாஸ்டிக் தாள்களைக் கொண்டு கட்டிவிடுவார்கள். ஆப்பிள்கள் பெரிதானவுடன் பிளாஸ்டிக் தாள்களை எடுத்துவிடுவார்கள். சூரிய ஒளி செல்லாமல், ஆப்பிள்கள் எல்லாம் வெள்ளையாகக் காட்சியளிக்கும். அந்த ஆப்பிள்களின் மீது மனிதர், விலங்கு, பறவை, பூக்கள் போன்ற உருவங்களும் வாழ்த்துச் செய்திகளும் பொறிக்கப்பட்ட ஸ்டிக்கர்களை ஒட்டுவார்கள்.

சில நாட்களில் வெள்ளை ஆப்பிள்கள் எல்லாம் சிவப்பாக மாற ஆரம்பிக்கும். முழுமையாக சிவந்த, முதிர்ச்சியடைந்த ஆப்பிள்களை அறுவடை செய்வார்கள். அந்த ஆப்பிள்களின் மீது ஒட்டப்பட்டிருக்கும் ஸ்டிக்கர்களைக் கவனமாக அகற்றுவார்கள்.

Author: sivapriya