கலர்ஸ் தமிழ் நாகி னி சீரியல் ஹீ ரோ மாஹிர் கை து!!! அதுவும் என்ன கா ரணம் தெரியுமா? அ தி ர் ச் சி யில் ரசிகர்கள்!!!

நாகினி 3 , பெபனா பியார் போன் ற நிகழ்ச்சிகளில் நடித்த பெர்ல் வி பூரி, சிறுமியை பாலி யல் பலா த்காரம் செய்து பாலி யல் வ ன் கொ டுமை செய்த குற் றச்சாட்டில் மும்பை போலீ சாரால் நேற்று இரவு கை து செய்யப்பட்டுள்ளார்.

டி .சி .பி  ம ண் டலம் 2, மீ ரா ப யந் தர் வசாய் விரார் சஞ்சய் பாட்டீல் கூறுகையில், “இந் த சம் பவம் பழை யது, ஆனா ல் 17 வய து சி று மி தனது தாயுட ன் போ லீஸ் நிலை யத்தில் புகார் அளித்தார், மேலும் நாங்கள் ஐ பி சி மற்றும் பாது காப் பு பிரி வு 3 7 6 (கற் பழிப்பு) இ ன் கீ ழ்  வ ழக் கு பதி வு செய்தோம். பாலி யல் குற்  றச் சட்டம் (போக்ஸோ) ச ட்டம், 201 2 இல் இருந்து கு ழந்தைகள். ” பெர்ல் வி பூரி நீ தி மன்றத்தால் போ லீஸ் காவலில் வைக்  கப்பட்டுள்ளதாக பா ட்டீல் மேலும் தெரிவித்தார். இந் த வ ழக்கு போக் ஸோ சட் டத்தின் கீ ழ் வருவதால் அவர் மேலும் கரு த்து தெரி விக்க மறு த்துவிட்டார்.

இவருடன் நாகினி  3 – ல் உடன் நடித்த  அனிதா ஹசா னந்தனி அவருக்கு ஆத ரவாக பேசினார். இ ன்ஸ்டாகிராமில் அவருடன் ஒரு புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்த அவர், “சில முட்டாள் தனமான செய் திகளை இப் போது தான் பார்த் தேன்.. எனக்கு அவரைத் தெரியும்! இது உண் மையல்ல … உண் மை யாக இருக்க முடியாது …. எல்லா மே பொய்.  நான் நம்புகிறேன் அது விரைவில் உண்மை வெளிவரும். ஐ லவ் யூ

பெர்ல் வி பூரி, பிரபலமான இயற் கைக்கு அப்பா ற்பட்ட நிக ழ்ச்சியான நாகி னி 3, நாகார்ஜுனா ஏக் யோதா மற்றும் பெபனா பியார் ஆகியவற்றில் நடித்ததற்காக அறியப்படுகிறது. அவர் கடைசியாக பிரம்மராக்ஷஸ் 2 இல் காணப்பட்டார், அதில் அவர் அங்கத் மெஹ்ரா வாக நடித்தார்.

அவர் தனது தொலைக்காட்சி அறிமுகமான தில் கி நாசர் சே கூப்சுரத்தை 2013 இல் அறிமுகப்படுத்தினார், பின்னர் பிர் பீ நா மானே … ப தமீஸ் தில் படத்தில் காணப்பட்டார். நாகினி 3 கலர்ஸ் தமிழில் ஒளி ப்பரப்பு செய்ய ப்பட்டுள்ளது என்ப து குறிப்பி டத்தக்கது..

 

Facebook Comments Box
Author: admin