90ஸ் சீரியல் வி ல் லி நடி கையை நியாபகம் இருக்கிறதா ..!! இவரது தற்போதைய நிலை, இப்போ இவர் என்ன செய்கிறார் தெரியும்மா ..!! இவரது மகள் யார் தெரியும்மா ..!! ரசி கர்களை அ தி ர வை த் த த க வ ல் கள் உ ள் ளே ..!!

தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல் ம க் க ளி டையே நல்ல வர வேற்பைப் பெற்று வருகிறது. தற்போது சீரியல் நடி கைகள் தி டீ ரென தி ரு ம ண ம் முடிப்பது அதிகமா க நடை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக கடந்த டிசம்பர் மாதம் தி ரு மண ம் நடந்துள்ளது. பல பிரபல நடிகைகள் சில சீரியல்களில் நடித்து வி ட்டு மீண்டும் அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாறிவிடுகிறார்கள்.அந்த வகையில் உறவுகள் சீ ரியல் மூ ல ம் சின்னத் திரையில் நுழை ந்தவ ர் தான் மஞ்சரி. சிறிது கா லத் திலே யே ம க் க ளிடை யே நல்ல வரவேற்பை பெற்றார். குறிப்பாக வி ல் லி கதாபாத்தி ரத்தில் இவர் கலக்கிக் கொண்டிருந்தார்.

அதன்பிறகு உறவுகள் பல சீரி யல் நடிகை வா ய்ப்பு கிடை த்தது. சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட சீரியல்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டு மல்லாமல் பழ மொழி சீரியல்களில் நடித்துள்ளார். ஆனால் இவருக்கு அதிகம் வி ல் லி கதாபாத் திரத்தில் மட்டுமே கிடைத் துள்ளது.

மேலும் ஆரம்பத்தி லிருந்தே இதே போன்ற கதாபா த்திரங்க ளில் நடித்து விட்ட தால் வி ல் லி கதாபாத்தி ரத்தில் தொடர்ந்து நடிப்பேன் என்று கூறியுள்ளார். பிறகு தமிழில் கோலங்கள் சீரியல் நடித்துக் கொண்டி ருக்கும் போது.

அந்த சீரியலில் இருந்து வி ல க வேண்டிய நிலை வந்தது. அதன் பிறகு அழ கா ன பெ ண் கு ழ ந் தை பிற ந்தது. மேலும் தான் சீ ரியலில் நடிப்பது தடுத்து நிறு த்தவி ல்லை. பிறகு இவர் சிங்கப்பூரில் வசி த்து வருகிறார்.

அங்கு சீரியல்களில் நடித்து வருகிறேன் என்று கூறி யுள்ளார். தற்போது அவர் தனது கு ழ ந் தை யு ட ன் ம கிழ்ச்சி யாக இருப்பதாக கூறி சமூக வ லை தளங்க ளில் புகைப்பட ங்களை வெளி யிட்டு ள்ளார்.

 

Facebook Comments Box
Author: admin