ஒட்டுமொ த்த இ லங்கையர்க ளையும் த ன்ப க்கம் தி ருப்பிய நா யின் செ யல் ?

தேவநாகலா பகுதியில் நேற்று ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் கொல்லப்பட்டனர். சம்பவம் நடந்தவுடன்,

கிராமவாசிகளும் இராணுவமும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்க விரைந்தனர்

சம்பவம் ந டந்த வீட்டில் இருந்த நாய் நிலச்சரிவு காரணமாக ம ண்ணால் மூ டப்பட்ட இடத்திற்கு வந்துள்ளது, ஆனால் அருகில் இருந்தவர்கள் நாயை வி ரட்டியடி த்தனர்.

நாய் தனது வீ ட்டிற்குத் திரும்பி அதன் மு ன் கால்களிலிருந்து ம ண்ணை அ கற்றத் தொ டங்கியபோது மீட்புப் பணியாளர்கள் க வனித்தனர்.

சேற்று ம ண்ணின் கீ ழ் பு தைக்கப் பட்ட பா திக்கப்ப ட்டவர்களைத் தேடும் மீட்பு நடவடிக்கைக்கு இது ஒரு துப்பு.

அனைவரையும் ஆ ச்சரியப்ப டுத்தும் வி தமாக, நி லச்சரிவில் இறந்த ஒரே குடும்ப உ றுப்பினர்களின் உ டல்கள் நாய் கா ட்டப்ப ட்ட இடத்தில் க ண்டெடுக்க ப்பட்டதாக தெ ரிவிக்கப்பட்டது.

குறித்த நாய் தொடர்பில் சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பேசப்பட்டு வருவதுடன், அனைத்து ஊடகங்களில் முன்னிலை செய்தியாக மாறியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 

Facebook Comments Box
Author: admin